Wege-mity

Powiedział on do Daniela:
Boję się mojego pana, króla,
który wyznaczył wam pożywienie i napoje.

Jeśli zobaczy wasze twarze chudsze
niż młodzieńców w waszym wieku,
wówczas narazicie mnie na niebezpieczeństwo
ze strony króla

(Dn 1,10).

Mit wiecznie żywy:
Proste jedzenie wegetariańskie pogorszy
twoje zdrowie i wygląd.

Sąd

Nie zważając przeto na czasy nieświadomości,
wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi,
aby się nawracali, gdyż wyznaczył dzień,
w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat
przez Człowieka, którego na to przeznaczył,
po uwierzytelnieniu wobec wszystkich
przez wskrzeszenie Go z martwych

(Dz 17,30-31).

Jezus będzie cię sądził na podstawie tego,
czy się nawróciłeś, czy nie.
Uczynki są tylko efektem nawrócenia.

Szukanie Boga

On także z jednego człowieka powołał do istnienia
wszystkich ludzi,
aby zamieszkiwali całą powierzchnię ziemi.
Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkiwania,
aby szukali Boga
czy to nawet dotknęli Go po omacku
i znaleźli.
W rzeczywistości bowiem jest On niedaleko
od każdego z nas

(Dz 17,26-27).

Sensem życia każdego człowieka jest szukanie Boga.
I znalezienie Go.

Zbawienie

Wszyscy prorocy świadczą o tym,
że każdy, kto w Niego wierzy,
przez Jego imię
otrzymuje odpuszczenie grzechów

(Dz 10,43).

Każdy prorok starotestamentowy
opowiadał o zbawieniu z łaski przez wiarę.
Bo jest to jedyny sposób zbawienia
jaki Bóg ustanowił.

Razem

Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu
Duchem Świętym i mocą.
Przeszedł On dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich,
którzy byli pod władzą diabła,
ponieważ Bóg był z Nim

(Dz 10,38).

Jezus tyle dobrego czynił, bo Bóg był z Nim.
Ale nie tylko dlatego.
Ponieważ Bóg jest z każdym człowiekiem.
Również dlatego, że Jezus był z Bogiem.
Dlatego, że byli razem.
Człowiek sam nic nie może zdziałać.
Bóg sam nie chce nic robić.
Bóg chce robić razem z nami.

Newsy

Wówczas Ananiasz odpowiedział:
Panie, słyszałem od wielu,
ile zła wyrządził on Twoim świętym w Jeruzalem.
Tutaj także ma władzę od arcykapłanów
uwięzić wszystkich,
którzy wzywają Twojego imienia. (…)
Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni:
Czy to nie jest ten,
który w Jeruzalem prześladował
wyznawców tego Imienia i przybył tu po to,
aby ich związanych zaprowadzić do arcykapłanów?

(Dz 9,13-14.21).

Wieści zawsze roznoszą się lotem błyskawicy.
Nawet wtedy.
Bez telefonu.
Bez facebooka.

Wybranie

Bóg naszych ojców wybrał ciebie,
abyś poznał Jego wolę,
ujrzał Sprawiedliwego
i usłyszał słowa z Jego ust

(Dz 22,14).

Do czego ciebie wybrał Bóg?
Właśnie do tego.
Bóg chce, żebyś poznał Jego wolę.
Dał ci na to całe życie.
Dał ci na to całe Pismo Święte.
Bóg chce, żebyś zobaczył Go.
Zobaczył Jego charakter, Jego miłość.
Bóg chce, żebyś widział w Piśmie Świętym Jego słowa.
Nie tylko słowa spisane przez proroków.
Ale słowa przekazane przez proroków.
Słowa samego Boga.