Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Pismo Święte

Służę Bogu moich ojców zgodnie z tą Drogą,
którą oni nazywają sektą,
wierząc we wszystko,
co zostało napisane w Prawie i u Proroków

(Dz 24,14).

Apostoł Paweł jako chrześcijanin wierzył w to,
co zawiera całe Pismo Święte.
Czy ufasz całemu Słowu Bożemu?
Jeśli ufasz Bogu, to będziesz ufał Jego Słowu.
Jeśli zaufasz wszystkiemu, co jest napisane w Piśmie Świętym,
to zaufasz samemu Bogu.

Bliski

Który wielki naród ma bogów tak blisko,
jak blisko jest Pan, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy?

(Pwt 4,7).

Nasz Bóg jest naprawdę blisko nas.
Wsłuchuje się w twoje modlitwy, prośby i błagania.
Ale czy słyszy twoje słowa pełne wdzięczności?

Cudowne Prawo

Nauczyłem was ustaw i nakazów,
jak polecił mi Pan, mój Bóg,
abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie,
aby wziąć ją w posiadanie.
Przestrzegajcie ich i wypełniajcie je,
ponieważ są one waszą mądrością
i roztropnością w oczach narodów,
które słysząc o tych wszystkich ustawach, powiedzą:
Istotnie, ludem mądrym i roztropnym jest ten wielki naród

(Pwt 4,5-6).

Czy też doceniasz te wszystkie prawa,
które Pan Bóg zawarł w swoim Słowie?

Chwała

Syn Człowieczy (…) przyjdzie w swojej chwale
oraz w chwale Ojca
i świętych aniołów

(Łk 9,26).

Ależ to będzie musiała być chwała!
Nie tylko Jezusa i nie tylko Ojca.
Ale również chwała wszystkich aniołów razem wziętych.

Pismo Święte

Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo,
ale przepowiadali je natchnieni przez Ducha Świętego,
posłani przez Boga ludzie

(2 P 1,21).

Boskie natchnienie automatycznie likwiduje
możliwość pisania nieprawdy. Nawet nieświadomie.
Spisywanie ksiąg odbywało się kontrolą Ducha Świętego.
Dlatego w Piśmie Świętym mamy zawarte tylko to,
co jest nam potrzebne. Czystą prawdę.

Światłość

Jezus znowu przemówił do nich i powiedział:
Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
ale będzie miał światłość życia

(J 8,12).

Bycie światłością nie polega na oślepianiu człowieka.
Polega na przeprowadzeniu go z grzesznego stanu do świętego.
Ze śmierci do wiecznego życia.
To jest chwałą Boga, chwałą Syna i chwałą aniołów.
Oni wszyscy są zaangażowani w ten proces twojej przemiany.
Jeśli zaczniesz go dostrzegać, zaczniesz dostrzegać Bożą chwałę.

Drugi policzek

Gdy to oznajmił, jeden ze stojących obok strażników
spoliczkował Jezusa i powiedział:
Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
Jezus mu odpowiedział:
Jeśli źle powiedziałem, udowodnij to,
a jeśli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?

(J 18,22-23).

Jest to praktyczny przykład zasady
nadstawiania drugiego policzka.
Nie chodzi o to, żeby się podkładać.
Jezus był gotowy przyjąć drugie uderzenie.
Ale najpierw uświadomił temu, który Go bił, że robi źle.
Że jest nieuczciwy. Że postępuje niesprawiedliwie.
Nie chodzi o bierne poddanie się złu.
Chodzi o bierny opór.