Imiona Jezusa

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16,13).
Ważne jest, aby ludzie wiedzieli, aby rozpoznali, kim jest Jezus.

Co ludzie myśleli o Jezusie?

Przyszedł w swoje rodzinne strony i tam nauczał w ich synagodze, tak że zdumieni słuchacze pytali: Skąd u Niego taka mądrość i niezwykła moc? Czy nie jest to syn cieśli? Czy Jego matką nie jest Maria, a Jego braćmi Jakub, Józef, Szymon  i Juda? Czy wszystkie Jego siostry nie są wśród nas? Skąd więc u Niego to wszystko?” (Mt 13,54-56).
Żydzi więc szemrali przeciwko Niemu, bo powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Mówili: Czy nie jest On Jezusem, synem Józefa? Czy nie znamy Jego ojca i matki?” (J 6,41-42).
Ludzie uważali Go za syna Józefa. Za zwykłego człowieka.

Popełniacie czyny waszego ojca. Odpowiedzieli: nie urodziliśmy się z nierządu” (J 8,41).
Sądzono, że pochodzi z nierządu. Ludzie umieją liczyć do dziewięciu. Szybko się zorientowali, że od dnia ślubu do urodzenia Jezusa nie upłynęło nawet sześć miesięcy.

Takie pojęcie o Jezusie mieli niektórzy współcześni Mu ludzie. Ale kim On jest dla ciebie?
A wy za kogo Mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,15-16).
Ważne jest, byś ty wiedział, byś ty rozpoznał, kim jest Jezus. Byś zrozumiał, kim On jest dla ciebie.

Zanim zrozumiesz, kim Jezus jest dla ciebie, musisz zrozumieć, kim ty jesteś dla Niego.
O tym właśnie mówią Jego imiona.

Imię Jezusa

Na świecie było Słowo i świat przez Nie powstał, ale świat Go nie poznał. Przyszło do swoich, lecz swoi Go nie przyjęli. Dało zaś moc stania się dziećmi Bożymi tym, którzy Je przyjęli i uwierzyli w Jego imię” (J 1,10-12).
Wiara w imię Jezusa jest warunkiem stania się dzieckiem Bożym. Ale co to znaczy uwierzyć w imię Jezusa?

Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił Dobrą Nowinę o Królestwie Boga oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, dali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety” (Dz 8,12).
Dobra Nowina o imieniu Jezusa Chrystusa.

A Jego przykazanie wzywa nas, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie zgodnie z Jego przykazaniem” (1 J 3,23).
Przykazanie Boże, aby wierzyć w imię Jezusa! Gdzie ono jest zapisane? Cały Stary Testament mówi o charakterze Jezusa, o Jego ofierze i całym planie zbawienia.

Imiona

Tak, imię ma swoje znaczenie. Oznacza jakąś szczególną cechę charakteru. Dlatego w Piśmie Świętym imiona niektórych ludzi były w pewnym momencie zmieniane.
Zmiana wynikała z powołania do jakiejś misji. Albo była związana z jakimś ważnym wydarzeniem w życiu tej osoby. Albo ukazywała jakąś szczególną cechę jej charakteru.

Oto niektóre przykłady takich zamian dokonanych przez Boga:
Oto Moje przymierze z tobą: Staniesz się ojcem wielu narodów, i nie będziesz się już nazywał Abram. Odtąd twoje imię będzie brzmieć Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem wielu narodów” (Rdz 17,4-5).
Nie będziesz już nazywał twojej żony Saraj imieniem Saraj, lecz Sara. (…) Będę jej błogosławił i zostanie matką narodów. Od niej będą pochodzić królowie ludów” (Rdz 17,15-16). Imię Sara oznacza księżna.
Nie będziesz się już nazywał Jakub, lecz Izrael, gdyż walczyłeś z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś” (Rdz 32,29).

W Nowym Testamencie Jezus również przeprowadzał takie zmiany:
Jezus zaś spojrzał na niego i powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas – to znaczy Piotr” (J 1,42).
Jakuba – syna Zebedeusza, i Jana brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy Synowie Gromu” (Mk 3,17).

Apostołowie poszli w ślady Jezusa:
Józef, lewita rodem z Cypru, nazwany przez apostołów Barnabas, to znaczy Syn Pocieszenia” (Dz 4,36).

Również dzisiejsze imiona pierwotnie miały znaczenie:
Agata – Szlachetna
Agnieszka – Świętość
Anna – Łagodna
Bartłomiej – Syn wojownika
Beata – Szczęśliwa
Bożena – Obdarowana przez Boga
Elżbieta – Bóg jest moją doskonałością
Maciej – Dar Jahwe
Małgorzata – Perła
Kacper – Skarbnik
Krzysztof – Wyznający Chrystusa
Urszula – Niedźwiedzica

Księga życia

Apostoł Paweł pisze o pewnych kobietach:
walczyły razem ze mną, razem z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia” (Flp 4,3).
W księdze życia są zapisane imiona – charaktery. Jeśli zmienisz się na gorsze, Bóg wymaże twoje imię z księgi życia.
Zwycięzca ubierze się w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, i wyznam jego imię przed Moim Ojcem i Jego aniołami” (Ap 3,5).

W samym pierwszym rozdziale Ewangelii Jana zostało wymienionych jedenaście imion charakteryzujących Jezusa. Jan Chrzciciel wymienił ich siedem.

W całym Piśmie Świętym znajduje się ich kilkadziesiąt! Spróbujmy je przeanalizować. 
Zobaczysz, jak wiele mówią one o Jezusie.
Zobaczysz, jak bardzo się zazębiają jeden z drugim.
– Jakie znaczenie niosą ze sobą?
– Jakie znaczenie mają dla ciebie?
– Jak zrozumienie ich znaczenia wpłynie na ciebie?
Mam nadzieję, że bardzo. Tak bardzo, jak na mnie.

Jezus
Chrystus

%d blogerów lubi to: