Zaufanie

Przyjęli Słowo z całą gorliwością
i codziennie badali Pisma,
czy tak się rzeczy mają.
Wielu też z nich uwierzyło

(Dz 17,11-12).

Głębokie studiowanie Pisma Świętego
prowadzi do zaufania Bogu.

Radość

Cieszył się bardzo, że uwierzył w Boga
(Dz 16,34).

Zaufanie Bogu sprawia radość.

Czas łaski

Głosimy wam Dobrą Nowinę,
abyście od tych marności odwrócili się do Boga żywego,
który stworzył niebo i ziemię, i morze,
i wszystko, co w nich się znajduje.
Pozwolił On w dawnych czasach,
żeby każdy naród chodził własnymi drogami.
Nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze.
Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata,
karmił was i napełniał radością wasze serca

(Dz 14,15-17).

Pomimo tego, że ludzie chodzą własnymi drogami, a nie Bożymi,
to i tak zsyła On swoje błogosławieństwa na wszystkich.
Ale nie po to, żeby dalej odwracali się od Niego
i lekceważyli Jego wolę i Jego Prawo.

Godny

Wtedy Paweł i Barnaba odważnie powiedzieli:
Należało najpierw głosić Słowo Boga najpierw wam.
Jeśli jednak je odrzucacie
i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego,
zwracamy się do pogan

(Dz 13,46).

Bóg każdego uważa za godnego Królestwa.
Chociaż faktycznie nie jesteśmy godni.
Ale w Chrystusie jesteśmy.
Jeśli sami czynimy się niegodnymi, to przez odrzucenie ofiary Jezusa.
Niegodnym Królestwa Niebios jest ten, kto lekceważy Słowo Boże.

Tęsknota

Kiedy wychodzili, poproszono ich,
aby w następny szabat mówili do nich o tym samym.
Po zakończeniu zebrania wielu Żydów i pobożnych prozelitów
towarzyszyło Pawłowi i Barnabie,
którzy rozmawiali z nimi i nakłaniali ich, żeby trwali w łasce Boga

(Dz 13,42-43).

Dla niektórych czekanie tydzień na słuchanie Słowa Bożego
to stanowczo zbyt długo.
Jak bardzo tęsknisz za wsłuchiwaniem się w Słowo Boże?

Boże drogi

O synu diabelski, pełny wszelkiego podstępu i przewrotności,
wrogu wszelkiej sprawiedliwości,
czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana?

(Dz 13,10).

Droga Pana jest zawsze prosta.

Przemoc

A Szaweł występował coraz odważniej
i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku,
dowodząc, że Ten jest Mesjaszem.
Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zabić

(Dz 9,22-23).

Gdy brakuje argumentów, wtedy pojawia się przemoc.